Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  1 Cronici  


Capitolul 4
 • Urmaşii lui Iuda
 • 1 Fiii lui Iuda: Pereţ*, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.
 • * Gen 38:29; Gen 46:12;
 • 2 Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai şi Lahad. Acestea sunt familiile ţoreatiţilor.
 • 3 Iată urmaşii tatălui lui Etam: Izreel, Işma şi Idbaş; numele surorii lor era Haţelelponi.
 • 4 Penuel era tatăl lui Ghedor, iar Ezer, tatăl lui Huşa. Aceştia sunt fiii lui Hur*, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem.
 • * 1 Cron 2:50;
 • 5 Aşhur*, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea şi Naara.
 • * 1 Cron 2:24;
 • 6 Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari: aceştia sunt fiii Naarei.
 • 7 Fiii Heleei: Ţeret, Ţohar şi Etnan.
 • 8 Coţ a născut pe Anub şi Haţobeba şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.
 • 9 Iaebeţ era mai cu vază* decât fraţii săi; mama sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zicând: „Pentru că l-am născut cu durere.”
 • * Gen 34:19;
 • 10 Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel şi a zis: „Dacă mă vei binecuvânta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa încât să nu fiu în suferinţă!…” Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse.
 • 11 Chelub, fratele lui Şuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eşton.
 • 12 Eşton a născut casa lui Rafa, Paseah şi Techina, tatăl cetăţii lui Nahaş. Aceştia sunt bărbaţii de la Reca.
 • 13 Fiii lui Chenaz: Otniel* şi Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.
 • * Ios 15:17;
 • 14 Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii* lucrătorilor, căci erau lucrători.
 • * Neem 11:3;
 • 15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela şi Naam, şi fiii lui Ela şi Chenaz.
 • 16 Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.
 • 17 Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Şamai şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.
 • 18 Nevastă-sa, iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă.
 • 19 Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham: tatăl lui Chehila, Garmitul, şi Eştemoa, Maacatitul.
 • 20 Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui Işei: Zohet şi Ben-Zohet.
 • 21 Fiii lui Şela, fiul* lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Aşbea,
 • * Gen 38:1; Gen 38:5; Gen 46:12;
 • 22 şi Iochim, şi oamenii lui Cozeba, şi Ioas, şi Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, şi Iaşubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi.
 • 23 Ei erau olari şi locuiau în livezi şi în lunci; locuiau acolo lângă împărat şi lucrau pentru el.
 • Urmaşii lui Simeon
 • 24 Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.
 • 25 Fiul lui Saul: Şalum, Mibsam, fiul său; Mişma, fiul său.
 • 26 Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Şimei, fiul său.
 • 27 Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice. Fraţii săi n-au avut mulţi fii. Şi toate familiile lor nu s-au înmulţit atât cât fiii lui Iuda.
 • 28 Ei locuiau la Beer-Şeba*, la Molada, la Haţar-Şual,
 • * Ios 19:2;
 • 29 la Bilha, la Eţem, la Tolad,
 • 30 la Betuel, la Horma, la Ţiclag,
 • 31 la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea au fost cetăţile lor până la domnia lui David
 • 32 şi satele lor. Ei mai aveau şi Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci cetăţi,
 • 33 şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baal. Iată locuinţele lor şi spiţa neamului lor:
 • 34 Meşobab; Iamlec; Ioşa, fiul lui Amaţia;
 • 35 Ioel; Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;
 • 36 Elioenai; Iaacoba; Ieşohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia;
 • 37 Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.
 • 38 Aceştia, numiţi pe nume, erau domni în familiile lor, şi casele lor părinteşti au crescut mult.
 • 39 Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute păşune pentru turmele lor.
 • 40 Au găsit păşuni grase şi bune şi o ţară întinsă, liniştită şi paşnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham.
 • 41 Oamenii aceştia, scrişi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat* corturile lor şi pe maoniţi, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârşire până în ziua de azi şi s-au aşezat în locul lor, căci acolo erau păşuni pentru turmele lor.
 • * 2 Imp 18:8;
 • 42 Şi dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei.
 • 43 Au bătut rămăşiţa* de amaleciţi care scăpase cu viaţă şi s-au aşezat acolo până în ziua de azi.
 • * 1 Sam 15:8; 1 Sam 30:17; 2 Sam 8:12;
  1 Cronici, capitolul 4