Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Iosua  


Capitolul 15
 • Ţinutul seminţiei lui Iuda
 • 1 Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul* Edomului până la pustia** Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi.
 • * Num 34:3; ** Num 33:36;
 • 2 Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi.
 • 3 Ieşea spre miazăzi de suişul* Acrabim, trecea prin Ţin şi se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar şi se întorcea la Carcaa;
 • * Num 34:4;
 • 4 trecea apoi prin Aţmon*, mergea până la pârâul Egiptului şi ieşea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi.
 • * Num 34:5;
 • 5 Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului.Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului.
 • 6 Suia spre Bet-Hogla*, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba şi se ridica până la piatra lui Bohan**, fiul lui Ruben;
 • * Ios 18:19; ** Ios 18:17;
 • 7 suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor*, şi se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suişului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Şemeş şi mergea până la** En-Roguel.
 • * Ios 7:26; ** 2 Sam 17:17; 1 Imp 1:9;
 • 8 Suia de acolo prin valea Ben-Hinom*, înspre miazăzi de Iebus**, care este Ierusalimul, apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus şi la capătul văii refaimiţilor la miazănoapte.
 • * Ios 18:16; 2 Imp 23:10; Ier 19:2; Ier 19:6; ** Ios 18:28; Jud 1:21; Jud 19:10; Ios 18:16;
 • 9 Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor* Neftoah, ieşea la cetăţile muntelui Efron şi trecea prin Baala**, sau Chiriat-Iearim.
 • * Ios 18:15; ** 1 Cron 13:6; Jud 18:12;
 • 10 Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Şemeş şi trecea prin Timna*.
 • * Gen 38:18; Jud 14:1;
 • 11 Apoi ieşea în latura de miazănoapte a Ecronului*, se întindea spre Şicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel şi ieşea la mare.
 • * Ios 19:43;
 • 12 Hotarul de apus era Marea cea Mare* şi ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.
 • * Ios 15:47; Num 34:6; Num 34:7;
 • Caleb ia Hebronul şi Debirul
 • 13 Lui Caleb*, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba** era tatăl lui Anac.
 • * Ios 14:13; ** Ios 14:15;
 • 14 Caleb a izgonit de acolo pe cei* trei fii ai lui Anac: Şeşai**, Ahiman şi Talmai, copiii lui Anac.
 • * Jud 1:10; Jud 1:20; ** Num 13:22;
 • 15 De acolo* s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.
 • * Ios 10:38; Jud 1:11;
 • 16 Caleb* a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer şi o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică-mea Acsa.”
 • * Jud 1:12;
 • 17 Otniel*, fiul lui** Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa.
 • * Jud 1:13; Jud 3:9; ** Num 32:12; Ios 14:6;
 • 18 După* ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât** de pe măgarul ei, şi Caleb i-a zis: „Ce vrei?”
 • * Jud 1:14; ** Gen 24:64; 1 Sam 25:23;
 • 19 Ea a răspuns: „Fă-mi un dar*, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă.” Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.
 • * Gen 33:11;
 • 20 Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
 • Cetăţile din ţinutul Iuda
 • 21 Cetăţile aşezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur,
 • 22 China, Dimona, Adada,
 • 23 Chedeş, Haţor, Itnan,
 • 24 Zif, Telem, Bealot,
 • 25 Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor,
 • 26 Amam, Şema, Molada,
 • 27 Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Palet,
 • 28 Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia,
 • 29 Baala, Iim, Aţem,
 • 30 Eltolad, Chesil, Horma,
 • 31 Ţiclag*, Madmana, Sansana,
 • * 1 Sam 27:6;
 • 32 Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon. Toate cetăţile: douăzeci şi nouă, împreună cu satele lor.
 • 33 În câmpie: Eştaol*, Ţorea, Aşna,
 • * Num 13:23;
 • 34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
 • 35 Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
 • 36 Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; patruzeci de cetăţi şi satele lor.
 • 37 Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad,
 • 38 Dilean, Miţpe, Iocteel*,
 • * 2 Imp 14:7;
 • 39 Lachis, Boţcat, Eglon,
 • 40 Cabon, Lahmas, Chitliş,
 • 41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda; şaisprezece cetăţi şi satele lor.
 • 42 Libna, Eter, Aşan,
 • 43 Iiftah, Aşna, Neţib,
 • 44 Cheila, Aczib şi Mareşa; nouă cetăţi şi satele lor.
 • 45 Ecron, cetăţile şi satele lui;
 • 46 de la Ecron şi la apus, toate cetăţile de lângă Asdod şi satele lor,
 • 47 Asdod, cetăţile şi satele lui; Gaza, cetăţile şi satele ei, până la pârâul Egiptului* şi la Marea** cea Mare, care slujeşte ca hotar.
 • * Ios 15:4; ** Num 34:6;
 • 48 În munte: Şamir, Iatir, Soco,
 • 49 Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,
 • 50 Anab, Eştemo, Anim,
 • 51 Gosen*, Holon şi Ghilo; unsprezece cetăţi şi satele lor.
 • * Ios 10:41; Ios 11:16;
 • 52 Arab, Duma, Eşean,
 • 53 Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
 • 54 Humta, Chiriat-Arba*, care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi şi satele lor.
 • * Ios 15:13; Ios 14:15;
 • 55 Maon, Carmel, Zif, Iuta,
 • 56 Iizreel, Iocdeam, Zanoah,
 • 57 Cain, Ghibea şi Timna; zece cetăţi şi satele lor.
 • 58 Halhul, Bet-Ţur, Ghedor,
 • 59 Maarat, Bet-Anot şi Eltecon; şase cetăţi şi satele lor.
 • 60 Chiriat-Baal*, care este Chiriat-Iearim, şi Raba; două cetăţi şi satele lor.
 • * Ios 18:14;
 • 61 În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca,
 • 62 Nibşan, Ir-Hamelah şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor.
 • 63 Fiii lui Iuda* n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi iebusiţii** au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.
 • * Jud 1:8; Jud 1:21; 2 Sam 5:6; ** Jud 1:21;
  Iosua, capitolul 15  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta