Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Marcu  


Capitolul 15
 • Isus înaintea lui Pilat
 • 1 Dimineaţa*, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii şi tot soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat în mâinile lui Pilat.
 • * Ps 2:2; Mat 27:1; Luca 22:66; Luca 23:1; Ioan 18:28; Fapte 3:13; Fapte 4:26;
 • 2 Pilat* L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus.
 • * Mat 27:11;
 • 3 Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri.
 • 4 Pilat* L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!”
 • * Mat 27:18;
 • 5 Isus* n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.
 • * Isa 53:7; Ioan 19:9;
 • Hotărârea de moarte întărită
 • 6 La* fiecare Praznic al Paştelor, Pilat le slobozea un întemniţat, pe care-l cereau ei.
 • * Mat 27:15; Luca 23:17; Ioan 18:39;
 • 7 În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o răscoală.
 • 8 Norodul s-a suit şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna.
 • 9 Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?”
 • 10 Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui.
 • 11 Dar preoţii* cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba.
 • * Mat 27:20; Fapte 3:14;
 • 12 Pilat a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?”
 • 13 Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!”
 • 14 „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!”
 • 15 Pilat* a vrut să facă pe placul norodului şi le-a slobozit pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.
 • * Mat 27:26; Ioan 19:1; Ioan 19:16;
 • 16 Ostaşii* au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor.
 • * Mat 27:27;
 • 17 L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap.
 • 18 Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
 • 19 Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau.
 • 20 După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.
 • Răstignirea
 • 21 Au* silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus.
 • * Mat 27:32; Luca 23:26;
 • 22 Şi* au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tălmăcit, înseamnă: „Locul căpăţânii”.
 • * Mat 27:33; Luca 23:33; Ioan 19:17;
 • 23 I-au* dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.
 • * Mat 27:34;
 • 24 După ce L-au răstignit, I-au* împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare.
 • * Ps 22:18; Luca 23:34; Ioan 19:23;
 • 25 Când L-au răstignit, era* ceasul al treilea.
 • * Mat 27:45; Luca 23:34; Ioan 19:18;
 • 26 Deasupra Lui era scrisă* vina Lui: „Împăratul iudeilor”.
 • * Mat 27:37; Ioan 19:19;
 • 27 Împreună* cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga Lui.
 • * Mat 27:38;
 • 28 Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: „A* fost pus în numărul celor fărădelege.”
 • * Isa 53:12; Luca 22:37;
 • Batjocurile trecătorilor
 • 29 Trecătorii* îşi băteau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile,
 • * Ps 22:7; Marc 14:58; Ioan 2:19;
 • 30 mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi coboară-Te de pe cruce!”
 • 31 Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, îşi băteau joc de El între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine Însuşi nu Se poate mântui!
 • 32 Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Cei* răstigniţi împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc de El.
 • * Mat 27:44; Luca 23:39;
 • Moartea lui Isus
 • 33 La ceasul* al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea.
 • * Mat 27:45; Luca 23:44;
 • 34 Şi în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi* , Eloi, Lama Sabactani?”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
 • * Ps 22:1; Mat 27:46;
 • 35 Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!”
 • 36 Şi unul din ei a alergat* de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat** să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!”
 • * Mat 27:48; Ioan 19:29; ** Ps 69:21;
 • 37 Dar* Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul.
 • * Mat 27:50; Luca 23:46; Ioan 19:30;
 • 38 Perdeaua* dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos.
 • * Mat 27:50; Ioan 19:30; Luca 23:41;
 • 39 Sutaşul, care sta în faţa lui Isus, când a văzut* că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”
 • * Mat 27:55; Luca 23:46;
 • 40 Acolo* erau şi nişte femei care priveau de** departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome,
 • * Mat 27:55; Luca 23:49; ** Ps 38:11;
 • 41 care, pe când era El în Galileea, mergeau* după El şi-I slujeau, şi multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.
 • * Luca 8:2; Luca 8:3;
 • Îngroparea lui Isus
 • 42 Când* s-a înserat, fiindcă era Ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului,
 • * Mat 27:57; Luca 23:50; Ioan 19:38;
 • 43 a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta* Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
 • * Luca 2:25; Luca 2:38;
 • 44 Pilat s-a mirat că murise aşa de curând. A chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit de mult.
 • 45 După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.
 • 46 Şi* Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
 • * Mat 27:59; Mat 27:60; Luca 23:53; Ioan 19:40;
 • 47 Maria Magdalena şi Maria mama lui Iose se uitau unde-L puneau.
  Marcu, capitolul 15  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta