Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Romani  


Capitolul 15
 • Cei tari să îngăduie pe cei slabi
 • 1 Noi*, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile** celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine.
 • * Gal 6:1; ** Rom 14:1;
 • 2 Fiecare* din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii** altora.
 • * 1 Cor 9:19; 1 Cor 9:22; 1 Cor 10:24; 1 Cor 10:33; 1 Cor 13:5; Fil 2:4; Fil 2:5; ** Rom 14:19;
 • 3 Căci* şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi, ci, după cum este scris: „Ocările** celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine.”
 • * Mat 26:39; Ioan 5:30; Ioan 6:38; ** Ps 69:9;
 • 4 Şi tot ce a fost* scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.
 • * Rom 4:23; Rom 4:24; 1 Cor 9:9; 1 Cor 9:10; 1 Cor 10:11; 2 Tim 3:16; 2 Tim 3:17;
 • 5 Dumnezeul* răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,
 • * Rom 12:16; 1 Cor 1:10; Fil 3:16;
 • 6 pentru ca toţi împreună, cu* o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.
 • * Fapte 4:24; Fapte 4:32;
 • 7 Aşadar primiţi-vă* unii pe alţii, cum** v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.
 • * Rom 14:1; Rom 14:3; ** Rom 5:2;
 • Hristos a întărit făgăduinţele
 • 8 Hristos* a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu şi să** întărească făgăduinţele date părinţilor
 • * Mat 15:24; Ioan 1:11; Fapte 3:25; Fapte 3:26; Fapte 13:46; ** Rom 3:3; 2 Cor 1:20;
 • 9 şi ca neamurile să slăvească* pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris: „De aceea** Te voi lăuda printre neamuri şi voi cânta Numelui Tău.”
 • * Ioan 10:16; Rom 9:23; ** Ps 18:49;
 • 10 Este zis iarăşi: „Veseliţi-vă*, neamuri, împreună cu poporul Lui.”
 • * Deut 32:43;
 • 11 Şi iarăşi: „Lăudaţi* pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.”
 • * Ps 117:1;
 • 12 Tot astfel, şi Isaia zice: „Din Iese va* ieşi o Rădăcină, care se va scula să domnească peste neamuri, şi neamurile vor nădăjdui în El.”
 • * Isa 11:1; Isa 11:10; Apoc 5:5; Apoc 22:16;
 • 13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria* şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
 • * Rom 12:12; Rom 14:17;
 • Pavel despre slujba lui
 • 14 În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt* încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini** şi de orice fel de cunoştinţă şi, astfel, sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.
 • * 2 Pet 1:12; 1 Ioan 2:21; ** 1 Cor 8:1; 1 Cor 8:7; 1 Cor 8:10;
 • 15 Totuşi, ici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului* pe care mi l-a dat Dumnezeu,
 • * Rom 1:5; Rom 12:3; Gal 1:15; Efes 3:7; Efes 3:8;
 • 16 ca să* fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-I fie o jertfă** bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.
 • * Rom 11:13; Gal 2:7-9; 1 Tim 2:7; 2 Tim 1:11; ** Isa 66:20; Fil 2:17;
 • 17 Eu dar mă pot lăuda în* Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.
 • * Evr 5:1;
 • 18 Căci n-aş îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe* care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca** să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele,
 • * Fapte 21:19; Gal 2:8; ** Rom 1:5; Rom 16:26;
 • 19 fie prin* puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.
 • * Fapte 19:11; 2 Cor 12:12;
 • 20 Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca* să nu zidesc pe temelia pusă de altul,
 • * 2 Cor 10:13; 2 Cor 10:15; 2 Cor 10:16;
 • 21 după cum este scris: „Aceia cărora* nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte.”
 • * Isa 52:15;
 • Planurile apostolului
 • 22 Iată ce m-a* împiedicat de multe ori să vin la voi.
 • * Rom 1:13; 1 Tes 2:17; 1 Tes 2:18;
 • 23 Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri şi* fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi,
 • * Fapte 19:21; Rom 1:11; Rom 15:32;
 • 24 nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania, şi* să fiu însoţit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi.
 • * Fapte 15:3;
 • 25 Acum, mă duc* la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.
 • * Fapte 19:21; Fapte 20:22; Fapte 24:17;
 • 26 Căci cei din Macedonia şi Ahaia au* avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.
 • * 1 Cor 16:1; 1 Cor 16:2; 2 Cor 8:1;
 • 27 Negreşit, au avut bunătatea, dar era şi o datorie faţă de ei, pentru că, dacă* neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este** de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.
 • * 2 Cor 9:2; 2 Cor 9:12; Rom 11:17; ** 1 Cor 9:11; Gal 6:6;
 • 28 După ce-mi voi împlini dar însărcinarea aceasta şi le voi încredinţa aceste daruri*, voi pleca în Spania şi voi trece pe la voi.
 • * Fil 4:17;
 • 29 Ştiu* că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos.
 • * Rom 1:11;
 • 30 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru* dragostea Duhului, să** vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,
 • * Fil 2:1; ** 2 Cor 1:11; Col 4:12;
 • 31 ca să* fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudeea şi pentru ca slujba** pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinţi;
 • * 2 Tes 3:2; ** 2 Cor 8:4;
 • 32 şi astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia* lui Dumnezeu şi să** mă răcoresc puţin în mijlocul vostru.
 • * Rom 1:10; ** Fapte 18:21; 1 Cor 4:19; Iac 4:15; 1 Cor 16:18; 2 Cor 7:13; 2 Tim 1:16; Filim 1:7; Filim 1:20;
 • 33 Dumnezeul* păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.
 • * Rom 16:20; 1 Cor 14:33; 2 Cor 13:11; Fil 4:9; 1 Tes 5:23; 2 Tes 3:16; Evr 13:20;
  Romani, capitolul 15