Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Apocalipsa  


Capitolul 19
 • 1 După aceea, am auzit* în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea**, slava, cinstea şi puterea!
 • * Apoc 11:15; ** Apoc 4:11; Apoc 7:10; Apoc 7:12; Apoc 12:10;
 • 2 Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate* şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat** sângele robilor Săi din mâna ei.”
 • * Apoc 15:3; Apoc 16:7; ** Deut 32:43; Apoc 6:10; Apoc 18:20;
 • 3 Şi au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul* ei se ridică în sus în vecii vecilor!”
 • * Isa 34:10; Apoc 14:11; Apoc 18:9; Apoc 18:18;
 • 4 Şi cei* douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „Amin!** Aleluia!”
 • * Apoc 4:4; Apoc 4:6; Apoc 4:10; Apoc 5:14; ** 1 Cron 16:36; Neem 5:13; Neem 8:6; Apoc 5:14;
 • 5 Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi* pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi, care vă temeţi de El, mici şi** mari!”
 • * Ps 134:1; Ps 135:1; ** Apoc 11:18; Apoc 20:12;
 • 6 Şi* am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul** Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărăţească.
 • * Ezec 1:24; Ezec 43:2; Apoc 14:2; ** Apoc 11:15; Apoc 11:17; Apoc 12:10; Apoc 21:22;
 • 7 Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a* venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit
 • * Mat 22:2; Mat 25:10; 2 Cor 11:2; Efes 5:32; Apoc 21:2; Apoc 21:9;
 • 8 şi i s-a dat* să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul** subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)
 • * Ps 45:13; Ps 45:14; Ezec 16:10; Apoc 3:18; ** Ps 132:9;
 • 9 Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice* de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea** sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”
 • * Mat 22:2; Mat 22:3; Luca 14:15; Luca 14:16; ** Apoc 21:5; Apoc 22:6;
 • 10 Şi m-am* aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: „Fereşte-te** să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!” (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)
 • * Apoc 22:8; ** Fapte 10:26; Fapte 14:14; Fapte 14:15; Apoc 22:9; 1 Ioan 5:10; Apoc 12:17;
 • 11 Apoi* am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un** cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecㆆ şi Se luptă cu dreptate.
 • * Apoc 15:5; ** Apoc 6:2; Apoc 3:14; †† Isa 11:4;
 • 12 Ochii* Lui erau ca para focului; capul** îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie decât numai El singur.
 • * Apoc 1:14; Apoc 2:18; ** Apoc 6:2; Apoc 2:17; Apoc 19:16;
 • 13 Era* îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul** lui Dumnezeu”.
 • * Isa 63:2; Isa 63:3; ** Ioan 1:1; 1 Ioan 5:7;
 • 14 Oştile* din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate** cu in subţire, alb şi curat.
 • * Apoc 14:20; ** Mat 28:3; Apoc 4:4; Apoc 7:9;
 • 15 Din gura* Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care** le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.
 • * Isa 11:4; 2 Tes 2:8; Apoc 1:16; Apoc 19:21; ** Ps 2:9; Apoc 2:27; Apoc 12:5; Isa 63:3; Apoc 14:19; Apoc 14:20;
 • 16 Pe haină şi pe coapsă avea* scris numele acesta: „Împăratul** împăraţilor şi Domnul domnilor”.
 • * Apoc 19:12; ** Dan 2:47; 1 Tim 6:15; Apoc 17:14;
 • 17 Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor* păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi**, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu,
 • * Apoc 19:21; ** Ezec 39:17;
 • 18 ca* să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!”
 • * Ezec 39:18; Ezec 39:20;
 • 19 Şi* am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.
 • * Apoc 16:16; Apoc 17:13; Apoc 17:14;
 • 20 Şi* fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi** se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care†† arde cu pucioasă.
 • * Apoc 16:13; Apoc 16:14; ** Apoc 13:12; Apoc 13:15; Dan 7:11; Apoc 20:10; †† Apoc 14:10; Apoc 21:8;
 • 21 Iar ceilalţi au fost ucişi* cu sabia care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate** păsările s-au săturat din carnea lor.
 • * Apoc 19:15; ** Apoc 19:17; Apoc 19:18; Apoc 17:16;
  Apocalipsa, capitolul 19  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta